لیست پلان های اشتراک


اشتراک VIP چهارده روزه

 • 20000 تومان
 • 14 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز 20
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک VIP Plus چهارده روزه

 • 30000 تومان
 • 14 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز 30
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک VIP Plus طول دوره 90 روزه

 • 65000 تومان
 • 90 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز 65
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک VIP Plus طول دوره 180 روزه

 • 85000 تومان
 • 180 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز 85
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک VIP Plus نامحدود سالانه

 • 129000 تومان
 • 365 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود